Tiền tệ và cổ phiếu không tránh khỏi tầm ảnh hưởng của sự suy giảm GDP