Cổ phiếu giảm; rủi ro tiền tệ tăng cao và diễn biến tiếp theo của TT lao động