Cách giao dịch cho nhà đầu tư ngoại hối trong bối cảnh thông tin tiêu cực